Úvodní stránka>Finanční poradenství>Investiční fondy>Pravidelné investování>

Rozmnožte Váš majetek pravidelným investováním!

 

Jednorázový vklad je doporučován, máte-li k dispozici větší finanční obnos a chcete-li se zúčastnit vývoje fondu plnohodnotně od jeho počátku. Začít můžete již od 450 Kč měsíčně.

 

 • sami si určíte, jak velké riziko jste ochotni podstoupit
 • jak vysoký má být nárůst Vašich investic a kdy Vámi investovaný kapitál vyberete
 • široká paleta fondů nabízí možnost výběru

Investování do podílových fondů je ve světě velmi oblíbená forma zhodnocování volných finančních prostředků. V posledních letech je to jedna z nejrozšířenějších a nejuznávanějších investičních možností. Investoři, kteří mají zkušenosti s fungováním kapitálových trhů nikdy neinvestují svoje finanční prostředky jen do jedné akcie nebo dluhopisu, protože ví, že cena těchto cenných papírů může značně kolísat a podstupované riziko ztráty je velmi vysoké. Proto jsou jejich investice rozloženy do několika cenných papírů a to z jednoduchého důvodu . Ne vždy se kurzy cenných papírů pohybují stejným směrem . Pokles kurzu cenných papíru na jedné straně tak může být na druhé straně kompenzován růstem kurzu jiných cenných papírů. Tento pokles cenných papírů v portfoliu potom nemá na celkový objem investice tak velký vliv. To znamená, že riziko ztráty je nižší. Řízení portfolia podílových fondů je založené na podobném principu, hovoříme o něm jako o principu diverzifikace rizika.

Principem kolektivního investování je shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti s cílem investovat je do majetku při současném dodržování zásad rozložení rizika a dalších omezení (je dáno statutem příslušného fondu). Z takto sdružených prostředků se vytvářejí podílové fondy. Majetek v podílových fondech je společným vlastnictvím podílníků a tvoří ho cenné papíry, peněžní prostředky a ostatní majetkové hodnoty do kterých podílový fond investoval. Vlastnická práva podílníků jsou reprezentována podílovými listy.

 • o majetek podílníků v podílovém fondu se stará správcovská společnost, prostřednictvím svých manažerů
 • úlohou manažerů je dosahování co nejvyššího výnosu při určené míře rizika
 • současně musí manažer zabezpečit i potřebnou likviditu.

 Jaký podílový fond si vybrat?

Zákon č. 189/2004 sb. o kolektivním investování, se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 377/2005 Sb., zákonem č. 57/2006 Sb., zákonem č. 70/2006 Sb. vymezuje otevřené a uzavřené podílové fondy. Otevřený podílový fond je takový podílový fond, jehož podílník s vlastnictvím podílového listu získává také právo na odkoupení tohoto listu správcovskou společností. To znamená, že podílník nemusí hledat kupujícího. Suma, kterou podílník při výplatě podílového listu obdrží je rovna čisté hodnotě majetku v podílovém fondu připadající na daný podílový list, snížena o výstupní poplatek. (případné poplatky dle platného statutu fondu). Tuto hodnotu podílový fond zveřejňuje, takže podílník má vždy informaci o aktuálním stavu své investice.

Jinou možností je uzavřený podílový fond, který výše uvedený zákon charakterizuje tak, že správcovská společnost neodkupuje podílové listy uzavřeného podílového fondu zpět od podílníku. S podílovými listy uzavřených podílových fondů se proto obchoduje pouze na sekundárních kapitálových trzích a jejich cena je závislá na nabídce a poptávce.

Mimo rozhodování mezi otevřeným a uzavřeným podílovým fondem se investor rozhoduje podle investiční strategie podílového fondu. Investor by si měl určit priority investování odpovědí na otázky: Co chci investováním do podílových fondů dosáhnout ? Jaké riziko jsem ochoten podstoupit a na jak dlouhou dobu chci investovat ? Jaký očekávám výnos z takto investovaných finančních prostředků ? Odpovědí na uvedené otázky je výběr jedné z investiční strategie a nebo jejich kombinace.

 Základní investiční strategie

 • peněžní fond – investuje zejména do krátkodobých, vysoce bezpečných dluhopisů, aby jejich průměrná doba splatnosti byla kratší než jeden rok. Pro své investování mohou rovněž využít termínovaných vkladů u bank
 • dluhopisový fond (obligační) – investuje hlavně do dluhopisů.
 • akciový fond – má minimálně 66 % svého majetku investováno do akcií.
 • smíšený fond (balancovaný) – stojí mezi akciovým a dluhopisovým fondem. Investuje do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu současně a manažer portfolia přizpůsobuje v rámci statutu fondu rozložení investic aktuální situaci na trhu.

Strategie fondu dluhopisy, pokladní poukázky, hotovost,akcie, podílové fondy

 • peněžní fond 100,0% 0,0%
 • dluhopisový fond min 90,0% max 10,0%
 • smíšený fond dle statutu dle statutu
 • akciový fond max 33% min 66,0%

 

 

více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy