Úvodní stránka>Finanční poradenství>Leasing>

Leasingové služby

Leasing je další formou financování, která nahrazuje investování. Jde o obchodní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, předměteme leasingové smlouvy může být věc movitá i nemovitá. Slovo leasing bylo převzato z anglického jazyka a v překladu to znamená pronájem. Pronajímatel zajistí leasingovému nájemci pořízení majetkové hodnoty pronajímatelem podle potřeb nájemce v určitém období za úplatu s možností jejího přechodu do vlastnictví nájemce po ukončení leasingové smlouvy. Leasing je také forma podnikání, hlavní podstatou je pronájem výrobků a výrobních prostředků na určité období, úhrada je formou leasingových splátek. Využívá se u předmětů dlouhodobé spotřeby, ale i ve službách.

Co všechno si můžete leasingem pořídit:

 • osobní a užitkové automobily
 • nemovitosti
 • stroje (zemědělské, stavební, obráběcí atd.) a zařízení, technologické celky, výrobní linky
 • výpočetní a kancelářské vybavení
 • zařízení provozoven

Podle zůstatkové hodnoty leasing na konci nájmu rozlišujeme:

 • s plnou amortizací - pronajímatel přijímá nájemné během doby trvání leasingu, kryje náklady spojené s pořízením zařízení a stanoví předem úrok. Zůstatková hodnota při skončení leasingu je velmi nízká, spíše symbolická.
 • se zůstatkovou hodnotou - pronajímatel přijímá nájemné během doby trvání leasingu, nájemné během leasingu nekryje náklady spojené s pořízením zařízení. Zůstatková hodnota potom musí být uhrazena při skončení leasingového období.

Operativní leasing:

Obchodní vztah sjednaný mezi leasingovým pronajímatelem, leasingovou společností a leasingovým nájemcem. Sjednává se na relativně krátkou dobu pronájmu, která je kratší, než doba životnosti a odepisování předmětu. Doba pronájmu se sjednává na základě požadavků zákazníka. Po ukončení leasingu zůstává předmět leasingu dále ve vlastnictví pronajímatele. Operativní leasing je časově ohraničený pronájem, koupě předmětu leasingu se nemusí uskutečnit. Minimální délka pronájmu je jeden rok, maximální potom dle stupně opotřebení předmětu leasingu. Splátky obsahují amortizaci předmětu leasingu, finanční služby - pojištění předmětu, servisní a ostatní náklady.

Finanční leasing:

Obchodní operace mezi pronajímatelem a nájemcem, zajišťující pořízení předmětu leasingu podle potřeb a požadavků nájemce. Součástí smlouvy je stanovené předkupní právo nájemce po řádném ukončení leasingové operace.

Výhody leasingu:

 • vyřízení leasingu může být rychlejší než vyřízení úvěru
 • leasingová firma nese riziko inflace
 • pro pořizení předmětu leasingu nemusíte mít kapitál jednorázově na investici, kapitál pak můžete použít na jiné účely
 • je možné sjednat nepravidelné splátky, pokud předmět využíváte sezónně
 • během splácení předmět leasingu vydělává na svoji pořizovací cenu
 • splátky se mohou se souhlasem leasingové společnosti změnit

Nevýhody leasingu:

 • ve splátkách platíte úrok leasingové společnosti, pořízení daného předmětu potom může být dražší než úvěr nebo koupě za hotové
 • omezená vlastnická práva předmětu, leasingová společnost je po celou dobu trvání smlouvy majitelem předmětu
 • nájemce nemůže vypovědět smlovu, vlastně může, ale s velmi vysokými sankcemi
 • některá vlastnická rizika jsou na nájemci, v případě krádeže nebo totálního zničení, pokud není náhrada od pojišťovny v plné výši
 • pokud leasingová společnost zbankrotuje, musí nájemce vrátit předmět pronajímateli a jednat o vyrovnání

Ukončení smlouvy:

Leasingová smlova končí splněním závazků nájemce, pokud leasingová smlouva nestanoví jinak, může se tak stát:

 • uplynutím lesingové smlouvy a následným převodem předmětu do vlastnictví nájemce
 • dohodou mezi leasingovou společností a nájemcem o ukončení leasingu díky předčasnému zaplacení
 • vyloučit předmět leasingu trvale z činnosti a zaplatit všechny splátky

Pronajímatel může od smlouvy odstoupit  v těchto případech:

 • neplacení leasingových splátek
 • pokud je nájemce v konkurzním řízení, likvidaci nebo ukončil podnikání
 • odstoupení dodavatele předmětu leasingu od smlouvy před dodáním předmětu
 • porušení leasingové smlouvy ze strany nájemce
 • smrtí nájemce u fyzické osoby
 • změna bydliště nebo sídla mimo ČR

Nájemce se ukončením smlouvy neosvobozuje od povinnosti uhradit leasingové smlouvě všechny nezaplacené splátky za dobu, na kterou byla smlouva uzavřena a výdaje spojené s ukončením smlouvy tzn. odebrání předmětu, úroky z prodlení, smluvní pokuty atd. Tato skutečnost je natolik závažná pro nájemce a předčasné ukončení smlouvy by mělo být jasně dáno v leasingové smlouvě.

Zpětný leasing

Z pohledu změny majetkových práv k předmětu leasingu se jedná o specifickou formu leasingu. Majitelem předmětu před započetím leasingu jste Vy - podnikatel nebo soukromá osoba. V České republice existuje několik leasingových společností, které mají ve své nabídce zpětný leasing. Leasingová společnost od vás předmět leasingu  zpětně odkoupí a poskytne Vám finance za koupi. Odhadní cena je stanovena znaleckým posudkem. Průběh zpětného leasingu není složitý. Vlastník movité věci nejprve prodá předmět leasingu leasingové společnosti, ta se stává pronajímatelem. Potom si klient, který se stává nájemcem předmětu pronajme daný předmět na základě leasingové smlouvy, nájemce platí řádné splátky, na konci leasingové smlouvy pronajímatel odprodá předmět nájemci za zůstatkovou cenu.

Předmětem zpětného leasingu může být automobil, technologie, výrobní zařízení, stroje, technika atd.

Celkové náklady na zpětný leasing se odvíjí podle úrokové sazby. V mnoha případech je koeficient vyšší než u nových vozů. Stanovení úrokové sazby je většinou individuální, avšak výše je na úrovni bankovních úvěrů.

Jak si vybrat tu nejvýhodnější leasingovou společnost, když dnešní trh nabízí tak velké množství nabídek? Základním pravidlem je vyhledání všech nabídek i leasingových firem a následné srovnání podmínek vybavení leasingu. Musíte si uvědomit, že na  leasingovém trhu se nachází jen velmi málo kvalitních nabídek. Měli byste si velmi poctivě projít nabídky všech dostupných leasingových společností a zjistit si, které odpovídají realitě na finančním trhu.

V případě zájmu vše zdarma vyhledáme za Vás a vy si můžete v klidu domova vybrat ten nejvýhodnější leasing. Klikněte zde.

více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy