Úvodní stránka>

Investování do podílových fondů

Podle tohoto zákona se podílovým fondům rozumí společný majetek podílníků. Tento majetek je shromážděný správcovskou společností, která vydává podílové listy a investuje do tohoto majetku.

Správcovská (investiční) společnost prodává podílové listy fyzickým ale i právnickým osobám.

Jednodušší to můžeme říci i tak, že skupina lidí s podobnými investičními cíly "sdruží" své prostředky a svěří jejich profesionálnímu správci tzv.. investiční společnosti. Tedy nakoupí podílové listy, které reprezentují její majetková práva na podílovém fondu. Správcovská společnost pak investuje získané prostředky (z prodeje podílových listů) do různých cenných papírů a nástrojů peněžního trhu. Fond tedy tvoří soubor (portfolio) akcií, dluhopisů a jiných finančních nástrojů, který je společným majetkem skupiny investorů - podílníků.

Takto vytvořený majetek obhospodařuje správcovská společnost pod svým jménem na účet jednotlivých investorů, tedy podílníků. U každého  fondu jsou obvykle stanovéné  minimální částky pro investování.

Výhodou investování do podílových fondů je rozložení investičního rizika, které je dáno tím, že investiční společnosti nakupují velký počet různých cenných papírů a tím snižují riziko vysoké ztráty, která může vzniknout při individuálním investování. Fond umožňuje investovat bez studia a sledování kapitálových trhů, protože společnost obhospodařující fond disponuje odbornými znalostmi a informacemi, které umožňují kvalifikované a rychlé investiční rozhodnutí.

více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy