Úvodní stránka>Pohledávky>Advokátní služby>Vymáhání v exekuci>

Exekuční vymáhání pohledávek


Předpoklad: existence vykonatelného exekučního titulu

  • pravomocné a vykonatelné soudní rozhodnutí (rozsudek, usnesení nebo platební rozkaz)
  • vykonatelný rozhodčí nález
  • správní rozhodnutí vydáné pověřeným orgánem státní správy nebo samosprávy (obce)


Advokát podá jménem klienta návrh na nařízení exekuce s žádostí o pověření vybraného soudního exekutora a dále klienta zastupuje v exekučním řízení (případná odvolání a námitky dlužníka apod.). Od pověření provádí zvolený soudní exekutor exekuci. Klientům nabízíme osvědčený model spoluprace mezi advokátem, soudním exekutorem a klientem na základě 3-stranné smlouvy. S ohledem namnohaletou spolupráci můžeme garantovat rychlost a efektivitu.


Model spolupráce je pro klienta ekonomicky výhodný z následujících důvodů:

  • klient neplatí advokátovi odměnu ze svého. Advokát má nárok na tzv. náklady opravněného, které jsou v pířpadě nařízení exekuce proti dlužníkovi soudem přiznány nad rámec klientovi pohledávky. tato odměna je určována na základě příslušné vyhlášky a její výši je konkrétně určena v příkazu k úhradě nákladů exekuce.
  • klient neplatí navíc ani odměnu exekutorovi. Ten má nárok na náklady exekuce v podobě náhrady hotových výdajů a odměny exekutora, které jsou také přiznány soudem a blíže pak specifikovány v již zmíněném příkazu k úhradě nákladů exekuce, vše nad rámec klientovi pohledávky
  • náklady exekutora i odměnu advokáta exekutor vymůže na dlužníkovi. Klient dostane zpět svojí pohledávku i s příslušenstvím, ze které nemusí tedy nic dalšího platit.
  • ve většině případů lze dohodnout, že ani advokát ani exekutor nepožadují předem žádné zálohy

 

více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy