Úvodní stránka>Pohledávky>Advokátní služby>Vymáhání pohledávek>

Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek v řízení před soudy nebo v rozhodčím řízení prostřednictvím právního zastoupení advokátem a následně volbou vhodného soudního exekutora. Advokát zastupující klienta v řízení před soudy nebo v rozhodčím řízení má za úkol přispět k úspěchu klienta ve věci, kterým je vydání pravomocného a vykonatelného soudního rozdhonutí anebo rozhodčího nálezu. V další fázi pak advokáz v zastoupiení klienta podává návrh na nařízení exekuce podle vykonatelného rozhodnutí a zastupuje klienta v exekučním řízení, jehož cílem dosáhnout soudního rozhodnutí, kterým soud nařídí exekuci a pověření zvoleného soudního exekutora.

S advokátní kanceláří a spolupracujícím exekutorem lze za určitých podmínek dohodnout, že klient neponese žádné další náklady na advokáta nebo exekutora, jejich odměna je hrazena ze soudem přisouzených a exekutorem následně vymožených nákladů řízení nad rámec jistiny a příslušenství. Lze také dohonout, že ze strany advokáta a následně exekutora nebudou požadovány ani žádné zálohy na jejich odměnu. Vše závisí na kvalitě (stáří, portfolio dlužníků, prívní titul apod.) a počtu pohledávek.

více

Sjednání schůzky

více

Kalkulačka pro investiční fondy